Alapszabály

A L A P S Z A B Á L Y

2004. MÁJUS 14 – 15.

Fém – Gép MOSZ

  • 1 –

A FÉM és GÉPIPARI MUNKÁSTANÁCSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE az 1998.évi II.tv.szerint működő társadalmi szervezet, jogi személy.

A Szövetség a nyilvántartott tagsággal rendelkező társadalmi szervezeteknek (Munkástanácsoknak) önkormányzattal rendelkező Országos Szövetségeként tevékenykedő nyitott demokratikus mozgalom, elismeri a Munkástanácsok Országos Szövetsége Alapszabályát.

I.

A társadalmi szervezet elnevezése:

FÉM és GÉPIPARI MUNKÁSTANÁCSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Rövidített elnevezés : FÉM – GÉP MOSZ

Telefon/fax : 06 66/ 631-199

Cím : 3508. Miskolc, Csabavezér u. 32.fszt.2.

Csekkszámla szám: OTP Bank Rt. B.A.Z. megyei Igazgatósága. Miskolc, Szemere u.5.

117 34 004 – 203 73 432

Számla elnevezés, száma :

Fém és Gépipari Munkástanácsok Országos Szövetsége 117 34 004 – 203 73 432

A l a p í t á s é v e : 1991.

– 2 –

II.

1./ A Szövetség célja :

Az ágazatban dolgozó munkavállalók szervezett formában történő érdekképviselete az egyeztetett munkavállalói érdekek megjelenítése és védelme, továbbá munkavállalói érdekvédelmi önszerveződések támogatása..

2./ Tevékenysége :

– A szövetség súlyának növelése a szakszervezeti mozgalomban, hatékony érdekvédelmi munka kifejtésével.

– Vállalja a szakszervezeti feladatokon túlnyúló érdekvédelmi feladatokat.

(tömeges elbocsátás, átalakulásnál a dolgozók jogfosztása elleni védelem)

– Az Ágazati irányításon belül a dolgozói részvétel és ellenőrzés jogainak megvédése a munkások törvényes érdekeik képviselete a gazdálkodó szervezet átalakítása és privatizációja során.

– Munkavállalói tulajdon ügyének képviselete.

– Tagjaink védelmére és céljai elérése érdekében megmozdulások szervezése és rendezése.

– Kapcsolattartás a Fém és Gépipar keretein belül működő hazai,- külföldi és az előbbieket

reprezentáló nemzetközi szervekkel.

– A tagszervezetek képviselete a munkáltatói szervezetekkel a közép és kormányszinten folytatott tárgyalásokon.

  • 3 –

III.

1./ Tagság :

A Szövetség demokratikus tömörülés, amelynek rendes tagja lehet az ágazatban működő minden érdekvédelmi tagszervezet, aki :

– elismeri és gyakorolja minden csatlakozó munkahelyi dolgozó aktív és passzív választó jogát a tisztségviselésre,

– vezetői és tisztségviselői visszahívhatók,

– munkáltatóktól és politikai pártoktól függetlenűl tevékenykedik,

– egyesületi törvény alapján létrejött, bejegyzett demokratikus szerveződésű szervezet,

– nyilvántartott tagsága van,

– alapszabálya tartalmazza a munkavállalói, érdekvédelmi feladatok ellátását,

– a szövetség pénzügyi fenntartásához hozzájárul,

– kimondja a szövetséghez való csatlakozását,

– a jelen Alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja,

– a tagság megjelenítése ágazatként nemzeti és nemzetközi fórumokon,

– az Ágazat képviselteti magát az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban a plenáris ülésre szakmai anyagot készít (szakértők bevonásával), részt vesz az oldalegyeztetéseken és kapcsolatot tart az ÁPB munkavállalói,- munkaadói oldalának képviselőivel.

  • 4 –

III./

2./ Tagszervezetek jogosultak :

– a Szövetség rendezvényein részt venni,

– aktív és passzív választó jogokat gyakorolni,

– döntéshozatalban részt venni,

– a Szövetség ügyeibe, irataiba betekinteni,

– helyi feladataik ellátásához segítséget igényelni,

– a munkahelyi konfliktusok megoldásához szakértőket igénybe venni a szövetség költségére.

3./ Tagság megszünik :

– ha a tagszervezet megszűnik,

– kilépéssel,

– kizárással.

Megszűnik a tagsága annak a tagszervezetnek, amely egymás után két küldöttgyűlésről indoklás nélkül távol marad, valamint annak a tagszervezetnek, amely fél évig nem fizet tagdíjat.

Kizárás ellen a következő küldöttgyűlés felé lehet fellebbezni.

– 5 –

IV.

1./ Szervezete, működése :

a./ A Szövetség legfelsőbb szerve a küldöttgyűlés, melynek ülésein a tagként nyilvántartott tagszervezet egy meghatalmazott képviselője egy szavazattal rendelkezik.

b./ A Fém – Gép MOSZ szervezete keleti és nyugati régióból áll.

2./ Küldöttgyűlés :

A:/ Határozatképes, ha a küldöttek több mint fele (50% +1 fő) jelen van.

Ha az összehívott küldöttgyűlés nem határozatképes a küldöttgyűlést levezető elnök 15’(perc) szünetet rendel el.

A szünet után a küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében másodszor összehívottnak tekintendő, amennyiben ez a kikötés a küldöttgyűlésre szóló meghívóban szerepel.

Az ilyen módon, másodszor összehívott küldöttgyűlés az alapszabályt nem módosíthatja, tisztségviselőt nem választhat és nem hívhat vissza.

Megismételt Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a szavazattal rendelkező tagság 35%-a jelen van.

B:/ Alapszabály módosításakor és a tisztségviselő választáshoz minősített 2/3-os többség szükséges.

A Küldöttgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a Felügyelő Bizottság tagjai írásban kérik a Felügyelő Bizottság elnökétől.

A küldöttgyűlést a szövetség elnöke hívja össze, rendes üléseit évente tartja.

Össze kell hívni a küldöttgyűlést akkor is, ha azt a tagszervezetek 20%-a a napirend megjelölésével írásban kérik, az elnök hívja össze.

A küldöttgyűlés összehívását a tervezett időpontot megelőzően 15 nappal, ajánlott levélben, ill., a meghívóban kell a tagszervezetekkel közölni a napirend közlésével.

A küldöttgyűlést a levezető elnök vezeti le, az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit a levezető elnök javaslata alapján két tagszervezet képviselője és a levezető elnök hitelesít.

  • 6 –

IV./

3./ Küldöttgyűlés kizárólagos jogköre :

– Alapszabály megalkotása, módosítása.

– Költségvetés elfogadása,

– az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása,

– megválasztja az Országos tisztségviselőket és vissza is hívhatja,

– nyilt szavazással megválasztja a MOSZ SZt-ba a küldötteket,

– tisztségviselőit beszámoltatja,

– állást foglal a szövetség általános irányvonalát illetően,

– elfogadja a programnyilatkozatot,

– dönt a szövetség más társadalmi szervezettel való csatlakozásról, illetve a szövetség

felosztásáról. (feloszlatásáról)

3.a./ Levezető elnök feladatai :

– ülés megnyitása, mandátum vizsgálat,

– napirend előterjesztése, elfogadtatása,

– napirend betartása és betartatása,

– vita levezetése, (indokolt esetben lezárása)

– vita lezárása,

– döntés meghozásához szavazás elrendezése, értékelése,

– határozat kihirdetése,

– szavazás útján zárt ülést rendelhet el,

– szünet, ill. szünetek elrendelése, ülés bezárása,

– az ülésen elfogadott határozatokat 15 napon belül valamennyi tagszervezet részére meg kell küldeni, az elnökség közreműködésével.

  • 7 –

IV./

4./ Választás :

Titkos szavazással kell megválasztani az elnököt, alelnököt, alelnököket, és a Felügyelő Bizottság tagjait.

Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta.(a MOSZ Alapszabályát figyelembe véve, akadályoztatás esetén a második tag a képviselő, Országos Szövetségi Tanács felé mindkét főt be kell jelenteni.)

Titkos szavazást kell elrendelni egyes döntések meghozatalánál, ha azt a jelenlévő küldöttek több, mint 50%-a kéri. Egyéb határozatok meghozatalánál nyilt szavazás, egyszerű szótöbbség szükséges.

– Jelölő Bizottságot, szavazatszedő,- számláló bizottságot kell felállítani,

– Választás után szavazatszámláló bizottság a szavazásról beszámol. Az eredményt kihirdeti

– Választás után az elnökség az első ülését megtartja.

5./ Elnökség :

A Szövetség végrehajtó szerve.

5.1. / Tagjai :

az elnök,

1 fő alelnök,

3 fő gazdasági bizottsági tag.

5.2. / Jogai és feladatai :

– A küldöttgyűlések ülései között irányítja a Szövetség tevékenységét és gazdálkodását.

– Dönt a Szövetség határozatainak, állásfoglalásainak nyilvánosságra hozataláról,

végrehajtásáról,

– Összehangolja a tagszervezetek működését, szervezi a belső információ áramlását,

– Dönt a tagszervezetek csatlakozásának elfogadásáról,

– Elbírálja a tagszervezeteknek a két küldöttgyűlésről való távolmaradását igazoló kérelmet,

– Tevékenységéről köteles évente írásban beszámolni a Küldöttgyűlésnek.

  • 8 –

IV./

5.3. / Elnök jogai és feladatai :

– Irányítja az elnökség munkáját,

– Képviseli a Szövetséget más szervek és szervezetek előtt, nyilvános fórumokon és

rendezvényeken,

– A Szövetség nevében az elnökség egyetértésével és jóváhagyásával szerződéseket köthet,

– Jogosult a Szövetség nevében nyilatkozatot tenni,

– a Választmányi üléseken egy (1) szavazati joggal rendelkezik.

– Munkáját a küldöttgyűlés megbízása alapján végezheti költségtérítés vagy tiszteletdíj

ellenében,

– A tiszteletdíj vagy költségtérítés összegét a küldöttgyűlés határozza meg,

– Megbízatása négy évre szól.

5.4. / Alelnök jogai, feladatai :

– Munkáját az elnök irányításával, az elnökség határozatai alapján végzi, költségtérítés vagy

tiszteletdíj ellenében.

– Költségtérités vagy tiszteletdij mértékét a küldöttgyűlés állapítja és határozza meg.

– Éves munkaprogramot készít, melyet az elnökség elé terjeszt tevékenységéről.

– Az elnökségi üléseken részt vesz, szavazati joggal rendlkezik.

– Az elnökségtől eltérő véleményét a küldöttgyűlés elé terjesztheti,

– Az elnök megbízása és jóváhagyása alapján a médiák felé az országos fórumokon

nyilatkozatot tehet.

– Az elnök megbízása alapján az Ágazatot az ÉT-ben, OSZT- ban képviselheti,

– Az alelnököt a küldöttgyűlés választja,

– Megbízása négy évre szól.

  • 9 –

IV./

5.5./ Gazdasági Bizottság jogai, feladatai :

– Munkáját az elnök irányításával az elnökség határozatai alapján végzi, költségtérítés vagy

tiszteletdíj ellenében, összegét a küldöttgyűlés állapítja és határozza meg.

– Éves munkaprogramot készít(enek), melyet az elnökség elé terjesztenek.

(éves költségvetés)

– Az elnökség ülésein részt vesz(nek).

– A gazdasági vezető(ket) a küldöttgyűlés választja.

6./ Felügyelő Bizottság feladata, jogköre :

– A FEB számvizsgáló, etikai és általános ellenőrző tevékenységet lát el.

– Számvizsgáló tevékenysége kiterjed a Szövetség gazdálkodásának teljeskörű

ellenőrzésére.

– Etikai kérdésekben ellenőrzi az elnökség és a tagszervezetek tevékenységét,

beszámol a küldöttgyűlés előtt, indokolt esetben vizsgálatot folytat le és intézkedik az etikai

normák megtartására,

– A FEB tagjai közül elnököt választ, aki szervezi és irányítja a bizottság munkáját,

– A Felügyelő Bizottság az általa lefolytatott vizsgálatokról köteles beszámolni a

küldöttgyűlésnek.

– A MOSZ FEB, kizárólag a FÉM – GÉP MOSZ FEB – bel egyetemben folytathat vizsgálatot

a MOSZ támogatások körében.

– A FEB munkája végzésében – saját hatáskörön belül – szakértőt vehet igénybe, melynek

költségeit a Szövetség viseli.

– Munkáját a küldöttgyűlés által elfogadott FEB SZMSZ szerint végzi.

  • 10 –

V.

1./ Müködés és gazdálkodás :

A Szövetség választott tagjainak és tisztségviselőinek mandátuma négy évre választhatóak

és visszahívhatóak.

Az elnökség nem főállásban tevékenykedő elnökség tagjai, a Gazdasági Bizottság és

FEB tagok tiszteletdíj vagy költségtérítésre jogosultak.

Az elnökség bármely határozata ellen a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni.

Minden esetben meg kell hallgatni a Felügyelő Bizottságot.

A Szövetség céljai elérése érdekében saját bevételeivel a küldöttgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik.

Az elnökség a küldöttgyűlés utólagos jóváhagyásával dönthet a költségvetésben nem látható kiadásokról, a költségvetésben meghatározott tartalékkeret összeghatáráig.

A Szövetség gazdálkodása a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetés és az elnökség határozatai alapján történik.

1.1./ Bevételei állnak :

– MOSZ támogatás,

– tagdíjakból álló bevételek,

– Ágazati vagyonmegosztás részaránya,

– MVA – ból leutalt pénz eszközök,

– egyéb bevételek.

  • 11 –

V./

A Szövetség bevételeinek növelése érdekében gazdasági szervezeteket és alapítványokat hozhat létre.

Jövedelemszerző tevékenységet folytathat.

A MOSZ FÉM – GÉP Ágazat tartozásaiért felel, tag,- ill. alapszervezetek saját vagyonukkal nem felelnek.

2./ Tagdíj fizetés :

A tagszervezetek kötelesek a tagdíjat átutalni a Fém – Gép MOSZ egyszámlájára

A tagszervezetek kötelesek 15.-Ft / fő / hó a Fém – Gép MOSZ egyszámlájára átutalni.

Számla szám :

OTP Bank Rt. B.A.Z. megyei Igazgatósága. Miskolc, Szemere u. 5.

117 34 004 – 203 73 432

A MOSZ választmánya határozata alapján az Ágazatok kötelesek évi egy alkalommal

Tagdíjat felutalni. ( jelenleg: 1 000.- Ft / év. ).

Miskolc, 2004. Május 14 – 15.